Umowy użytkownika platformy


Platforma do hostowania webinarów MyOwnConference, znana również jako MyOwnConference lub Serwis, oferuje swoje usługi zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej Umowie Użytkownika.

Niniejsza Umowa jest dostępna dla wszystkich użytkowników platformy i określa relacje użytkownika z Serwisem wraz z naszą Polityką Prywatności i Polityką Zwrotów.

Użytkownik nie musi dostarczać fizycznego podpisu, aby zawrzeć umowę z Serwisem. Zamiast tego, wyrażenie wyraźnej zgody na warunki niniejszej Umowy Użytkownika, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola podczas rejestracji, jest wystarczające.

Jeśli użytkownik nie zgadza się z warunkami niniejszej Umowy Użytkownika, zalecamy nie korzystać z naszej strony internetowej, zarejestrowanego konta, sal webinarowych ani innych usług oferowanych przez Serwis.

Jeśli użytkownik kontynuuje korzystanie lub zamierza korzystać ze strony internetowej, konta, sali webinarowej lub innych usług Serwisu, domyślnie zgadza się i akceptuje warunki tej Umowy Użytkownika, wraz z Polityką Prywatności i Polityką Zwrotów.

§1 Słowniczek terminów


1.1. Umowa Użytkownika lub Umowa odnosi się do aktualnego dokumentu zamieszczonego na tej stronie internetowej.

1.1. Reprezentuje umowę między Tobą (Użytkownikiem) a nami (MyOwnConference, Serwisem) dotyczącą dostarczania usług informacyjnych i jest inicjowana przez Twoją akceptację tej Umowy.

1.3. MyOwnConference, lub my, lub Serwis, oznacza „Akovana” sp. z o.o., firmę dostarczającą usług MyOwnConference do przeprowadzania webinarów, transmisji na żywo, zautomatyzowanych webinarów i konferencji internetowych. Nasz zarejestrowany adres to Didžioji Street 18, 01128, Wilno, Litwa.

1.4. Użytkownik, lub ty, oznacza każdą osobę, która wyraziła zgodę na niniejszą umowę w imieniu Użytkownika i korzysta z serwisu zgodnie z zawartą Umową Użytkownika.

1.5. Konto Użytkownika obejmuje dane osobowe użytkownika oraz wszelkie pliki przechowywane na serwerach Serwisu.

1.6. Jest bezpośrednio związane z zapewnieniem Użytkownikowi dostępu do udogodnień Serwisu.

§2 Ogólne warunki


2.1. Zaznaczając pole podczas rejestracji, wyrażasz zgodę na wszystkie postanowienia tej Umowy Użytkownika, Polityki Prywatności i Polityki Zwrotów.

2.2. Korzystając z naszej strony internetowej, konta, sal webinarowych oraz innych usług, automatycznie wyrażasz zgodę na te warunki.

2.3. Wraz z naszą Polityką Prywatności i Polityką Zwrotów kształtują one charakter Twojej relacji z naszym serwisem.

2.4. Upewnij się, że jako użytkownik posiadasz uprawnienia i zgodę na zaakceptowanie tej Umowy Użytkownika i jesteś gotów przestrzegać wszystkich jej postanowień, zasad i warunków.

2.5. Materiał na tej stronie ma na celu dostarczenie Ci szerokiego zrozumienia naszych usług oraz warunków ich świadczenia.

2.6. Zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji zawartości naszych stron internetowych, konta, sal webinarowych i funkcjonalności pokojów spotkań w dowolnym momencie bez uprzedniego powiadomienia.

2.7. Nasze usługi webinarowe, transmisji na żywo i konferencji internetowych są przeznaczone dla osób w wieku 18 lat i starszych.

2.8. Osoby poniżej 18 roku życia mogą korzystać z naszych usług za zgodą i pod nadzorem ich opiekunów prawnych.

2.9. Zdecydowanie zalecamy osobom niepełnoletnim, aby nie dzieliły się żadnymi informacjami, zwłaszcza danymi osobowymi, ani z innymi użytkownikami serwisu, ani z samym serwisem.

2.10. Jeśli to wymaganie nie zostanie spełnione, nie możemy ponosić odpowiedzialności za bezpieczeństwo i wykorzystanie udostępnionych przez niepełnoletniego informacji.

2.11. Ponadto informacje i wiadomości od takich użytkowników będą przez nas ignorowane i nie wykorzystywane.

§3 Czas trwania


3.1. Niniejsza Umowa Użytkownika jest ważna od momentu rejestracji i utworzenia Konta Użytkownika i obowiązuje do momentu całkowitego usunięcia konta z serwerów Serwisu.

3.2. Tylko użytkownik może usunąć swoje własne Konto Użytkownika.

3.3. Alternatywnie Serwis może usunąć Konto Użytkownika, albo na podstawie wcześniejszej prośby wysłanej na adres privacy@myownconference.com, albo po uprzednim powiadomieniu.

3.4. Informacja o usunięciu konta zostanie przekazana przez Konto Użytkownika, z kopią wysłaną również na adres e-mail.

§4 Polityka zwrotów


4.1. Wszystkie transakcje i płatności przetwarzane za pośrednictwem naszego Serwisu są uważane za ostateczne i nie podlegają zwrotowi, ponieważ użytkownicy zwykle dokonują płatności tylko wtedy, gdy zamierzają skorzystać z serwisu.

4.2. Nasz Serwis nie inicjuje automatycznych obciążeń. W związku z tym żaden z dostępnych u nas planów nie obejmuje automatycznych płatności, w tym płatności za pakiety jednodniowe lub natychmiastowe funkcje rozszerzenia sali webinarowej.

4.3. Zamiast tego zapewniamy wszystkim użytkownikom dostęp do darmowego konta.

4.4. To konto obejmuje prawie wszystkie funkcje sali webinarowej bez konieczności dokonywania płatności.

4.5. Prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką Zwrotów, aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje.

§5 Plan darmowy


5.1. Nasz plan darmowy jest wieczny i nie wymaga podawania danych płatniczych podczas rejestracji, chociaż ma pewne ograniczenia opisane poniżej.

5.2. Dzięki temu każdy użytkownik może bez ryzyka przetestować nasze usługi przed zakupem, co umożliwia planowanie i przeprowadzanie testowych lub niekomercyjnych webinarów, automatycznych webinarów, transmisji na żywo lub konferencji internetowych.

5.3. Możesz także przesyłać próbne materiały na nasze serwery, dzielić się ekranem oraz przeprowadzać próbne nagrania.

§6 Nasz darmowy plan ma jednak następujące ograniczenia


6.1. Przeznaczony wyłącznie do użytku niekomercyjnego;

6.2. Logo MyOwnConference jest widoczne na wszystkich kamerach moderatorów;

6.3. Dostarcza 1 GB miejsca na pliki;

6.4. Pozwala na dwóch prelegentów jednocześnie, z uczestnikami rozmawiającymi na zmianę;

6.5. Pozwala na import do 20 kontaktów do wysyłki zaproszeń;

6.6. Obsługuje maksymalnie 20 uczestników podczas dowolnego wydarzenia;

6.7. Pozwala na 20 minut nagrania w rozdzielczości 480p lub 720p;

6.8. Udostępnianie linków do nagranych webinarów jest niedozwolone;

6.9. Wprowadzanie zmian dla białej etykiety nie jest dozwolone;

6.10. Funkcja własnej domeny nie jest dostępna.

6.11. Wszystkie funkcje premium są wyraźnie oznaczone na Twoim koncie specjalnym komunikatem.

§7 Plany jednodniowe


7.1. Każdy z naszych planów jednodniowych jest wyposażony w standardowe i premium funkcje.

7.2. Jedynym ograniczeniem, z którym Użytkownik się spotka, jest niemożność udostępniania linków do nagranych webinarów bezpośrednio przez Serwis.

7.3. Oznacza to, że w trakcie trwania Twojego jednodniowego abonamentu możesz organizować webinary, nagrywać je, przeglądać, edytować i pobierać na swój komputer.

7.4. Następnie możesz udostępniać nagrane webinary za pomocą platform takich jak YouTube, Vimeo i innych.

§8 Prawa i obowiązki Serwisu


8.1. Chociaż Serwis dąży do utrzymania najwyższego poziomu dostępności i skuteczności usługi, nie ponosi odpowiedzialności za przypadki niewywiązania się lub opóźnienia w realizacji zobowiązań poza jego kontrolą.

8.2. Mogą to być m.in. niskiej jakości połączenia internetowego gospodarza webinaru czy uczestników, brak niezbędnego sprzętu u użytkownika, takiego jak mikrofony czy kamery, słabe działanie sprzętu użytkownika, ataki DDoS na centra danych wykorzystywane przez Serwis, katastrofy naturalne, strajki, operacje wojskowe czy opóźnienia w usługach świadczonych przez strony trzecie.

8.2. Serwis nie będzie odpowiedzialny za żadne błędy czy szkody wynikające z niewłaściwego korzystania z dostarczonych usług przez użytkownika.

8.3. Serwis zastrzega sobie prawo do wstrzymania lub zakończenia świadczenia usług, bez uprzedzenia i zwrotu niewykorzystanych środków, jeśli stwierdzi, że treść webinarów, automatycznych webinarów, transmisji na żywo czy konferencji internetowych jest nielegalna lub obraźliwa. Decyzja ta będzie leżała wyłącznie w gestii Serwisu.

§9 Prawa i obowiązki użytkownika


9.1. Użytkownicy są wyłącznie odpowiedzialni za treść udostępnianą podczas ich webinarów, automatycznych webinarów, transmisji na żywo i konferencji internetowych.

9.2. Użytkownicy muszą upewnić się, że nie używają serwisu do działań niezgodnych z prawem.

9.3. Nie można nadużywać Serwisu, np. udostępniając dostęp do konta innym osobom w celach nieuprawnionych.

9.4. Tylko użytkownicy mają prawo korzystać ze swojego konta i powinni utrzymywać aktualne i prawdziwe informacje na swoim profilu, w tym adres e-mail, imię i nazwisko oraz dane firmy, gdy jest ona użytkownikiem usługi.

9.5. Jako że Serwis nie korzysta z automatycznych płatności za płatne plany, użytkownicy muszą je odnawiać samodzielnie w odpowiednim czasie.

9.6. Użytkownicy nie mogą korzystać z Serwisu ani jego systemu bezpośredniej wysyłki do rozpowszechniania, umieszczania i dystrybucji spamu czy nieproszonych informacji promocyjnych.

9.7. Jeśli Serwis otrzyma skargę dotyczącą zabronionych działań użytkownika, zastrzega sobie prawo do dezaktywacji konta użytkownika bez zwrotu kosztów.

9.8. Nie wolno podejmować działań mających na celu zakłócenie normalnego funkcjonowania Serwisu, jego strony internetowej, konta i sal webinarowych, ani próbować obchodzić technicznych ograniczeń narzuconych przez serwis.

9.9. Zabronione jest korzystanie z naszej strony internetowej i platformy webinarowej w sposób prowadzący do zamierzonego lub niezamierzonego naruszenia prawa UE, postanowień niniejszej umowy użytkownika, praw MyOwnConference i „Akovana” sp. z o.o., praw osób trzecich oraz praw autorskich.

9.10. Użytkownicy powinni powstrzymywać się od wszelkich działań, które mogłyby narazić MyOwnConference na odpowiedzialność wobec osób trzecich.

9.10. Nieautoryzowane korzystanie z tej strony internetowej i/lub usług może skutkować żądaniem naprawienia szkody i/lub wszczęciem postępowania karnego.

9.11. Użytkownicy są odpowiedzialni za wszystkie koszty i opłaty poniesione przez serwis w wyniku ich nielegalnych działań, w tym koszty sądowe i honoraria adwokackie.

9.12. Użytkownicy są odpowiedzialni za utrzymanie aktywnego adresu e-mail i odbieranie oraz przeglądanie powiadomień w odpowiednim czasie, co najmniej co trzy dni.

§10 Cennik i warunki płatności


10.1. Akceptując niniejszą Umowę Użytkownika, zgadzasz się na dokonywanie płatności za korzystanie z Serwisu, w tym za prowadzenie webinarów, automatycznych webinarów, transmisji na żywo i konferencji internetowych zgodnie z cennikiem dostępnym na stronie internetowej Serwisu.

10.2. Płatność za usługi Serwisu jest wymagana tylko wtedy, gdy planujesz z nich korzystać.

10.3. Serwis nie dokonuje automatycznych obciążeń.

10.4. Wszystkie płatności są dobrowolne i dokonywane przez Użytkownika.

10.5. Serwis świadczy usługi wyłącznie w oparciu o przedpłatę i ma prawo odmówić świadczenia usługi dowolnemu klientowi, podając powód takiej odmowy.

10.6. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany ceny lub zakresu naszych płatnych usług po wcześniejszym powiadomieniu Użytkownika, co najmniej 3 dni przed wprowadzeniem zmian, za pośrednictwem e-maila.

10.7. Serwis zastrzega sobie prawo do modyfikacji funkcjonalności i ograniczeń swoich darmowych kont w dowolnym momencie i według własnego uznania, bez uprzedniego powiadomienia Użytkownika.

10.8. Jeżeli Użytkownik kontynuuje korzystanie z płatnych planów i nie anuluje subskrypcji w ciągu 3 dni od otrzymania powiadomienia o zmianach, będzie to traktowane jako automatyczna akceptacja nowego cennika lub wprowadzonych zmian przez Serwis.

10.9. Po dokonaniu płatności użytkownicy mogą pobrać odpowiadający im rachunek z ich konta w Serwisie.

10.10. Serwis oferuje wyłącznie dokumentację cyfrową, którą można przeglądać i pobierać z Twojego konta. Dążąc do zmniejszenia zużycia papieru i drewna, zdecydowaliśmy się nie dostarczać żadnej fizycznej dokumentacji.

10.11. Proszę pamiętać, że Serwis nie jest płatnikiem VAT.

§11 Polityka praw autorskich


11.1. Użytkownikom nie wolno korzystać ani kopiować żadnych materiałów chronionych prawami autorskimi lub znakami towarowymi za pośrednictwem Serwisu bez uprzedniego pozwolenia właścicieli praw autorskich.

11.2. W przypadku naruszenia tej polityki, Serwis może podjąć działania zgodnie z Prawami i Obowiązkami Serwisu określonymi w obowiązującej Umowie Użytkownika.

11.3. Ta strona internetowa, wraz z jej kontami i salami webinarowymi, zawiera materiały będące naszą własnością intelektualną.

11.4. Każdy element, w tym ale nie ograniczając się do designu, struktury, wyświetlania i grafiki, nie może być kopiowany ani rozpowszechniany bez pisemnej zgody Serwisu.

§12 Polityka prywatności


12.1. Informacje dostarczane przez użytkowników są przeznaczone wyłącznie do użytku w ramach Serwisu.

12.2. Są one traktowane jako poufne i nie są ujawniane stroną trzecim, chyba że uzyskana zostanie zgoda użytkownika lub wydany zostanie nakaz sądowy.

12.2. Akceptując niniejszą Umowę Użytkownika, wyrażasz zgodę na udostępnienie informacji władzom podatkowym, jeśli zajdzie taka potrzeba.

12.3. Domyślnie Serwis nie zbiera żadnych informacji poza plikami cookie sesji, które są przechowywane na Twoim komputerze i można je usunąć według własnego uznania.

12.4. Twoje dane osobowe są przetwarzane w Unii Europejskiej zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady „w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.

12.5. Przetwarzanie to zachodzi po dostarczeniu danych na adres «privacy@myownconference.com» lub wyrażeniu zgody poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu rejestracyjnym lub innych formularzach zbierających dane na naszej stronie internetowej.

12.6. Dane Użytkowników są wykorzystywane wyłącznie do celów określonych.

12.7. Administracją danych zajmuje się „Akovana” sp. z o.o., z siedzibą na ul. Didžioji 18, 01128 Wilno, Litwa.

12.8. Jako użytkownik działasz jako administrator danych osobowych uczestników Twojego webinaru.

12.9. Podczas gdy Serwis przetwarza i przechowuje dane uczestników i uczestniczek Twoich wydarzeń online jako strona upoważniona przez Ciebie, Użytkownika, do takich działań.

12.10. Serwis nie korzysta ani nie rozpowszechnia danych z uczestników i uczestniczek Twojego webinaru.

12.11. Jednak Serwis może świadczyć wsparcie techniczne po uzyskaniu wcześniejszej zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z naszą Polityką Prywatności.

12.12. Użytkownik oraz uczestnicy i uczestniczki wydarzeń Użytkownika mają prawo dodawać, modyfikować lub usuwać swoje dane z naszego Serwisu, tymczasowo wstrzymać ich przetwarzanie oraz uzyskać informacje o celach i metodach przetwarzania danych.

12.13. W celu podjęcia tych działań proszę wysłać prośbę na adres privacy@myownconference.com.

12.14. Po usunięciu danych, Twoje konto, wszelkie przesłane pliki oraz informacje o uczestnikach Twojego webinaru, uczestniczkach, moderatorach, prelegentach i mówcach zostaną trwale usunięte ze wszystkich serwerów Serwisu.

12.15. Aby uzyskać więcej informacji na temat danych zbieranych przez Serwis i sposobu ich wykorzystania, proszę zapoznać się z naszą Polityką Prywatności.

§13 Ograniczenia odpowiedzialności


13.1. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody, w tym utratę zysków czy danych, które mógłby spowodować Użytkownik lub strony trzecie.

13.2. Odpowiedzialność Serwisu wobec Użytkownika nie przekracza wartości świadczonych dla niego usług.

13.3. Ani Serwis, ani strony trzecie nie udzielają żadnych gwarancji dotyczących dokładności, aktualności czy kompletności informacji prezentowanych na stronie internetowej czy koncie użytkownika.

13.4. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że strona internetowa lub informacje na koncie użytkownika mogą zawierać błędy, a Serwis nie będzie odpowiadać za wynikające z nich nieścisłości.

13.5. Strona internetowa może czasami zawierać linki do innych zasobów online. Serwis udostępnia te linki „takimi, jakie są” wyłącznie dla wygody Użytkownika, oferując dodatkowe informacje.

13.6. Nie oznacza to, że Serwis popiera te witryny stron trzecich, ale korzysta z nich wyłącznie w celach informacyjnych, by ułatwić korzystanie z Serwisu przez Użytkownika. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za treść tych połączonych stron.

13.7. Użytkownik jest wyłącznie odpowiedzialny za korzystanie, kopiowanie i rozpowszechnianie jakichkolwiek informacji lub materiałów z tej strony internetowej, swojego konta, sal webinarowych i/lub jakichkolwiek innych usług świadczonych przez Serwis.

13.8. Użytkownik powinien samodzielnie ocenić przydatność jakichkolwiek informacji o towarach, produktach lub usługach dostarczonych na tej stronie internetowej w oparciu o własne wymagania.

§14 Czas działania i nieprzerwana praca


14.1. Dążąc do nieustannego doskonalenia świadczonych przez nas usług, zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji lub aktualizacji naszych usług lub funkcji darmowych i płatnych w dowolnym momencie, bez uprzedniego powiadomienia.

14.2. Downtime lub niemożność korzystania z platformy webinarowej MyOwnConference do przekazu dźwięku, wideo lub obu jednocześnie, wynikające z naszej strony, a nie z winy Użytkownika, gwarantowane jest, że nie przekroczy siedmiu godzin w tygodniu.

14.3. Jednakże nie możemy kontrolować żadnych problemów lub zakłóceń w korzystaniu z naszej platformy webinarowej, które są spowodowane wadliwym sprzętem Użytkownika czy niską jakością połączenia internetowego prowadzącego webinar, uczestników i uczestniczek. Każdy z tych przypadków będzie oceniany indywidualnie.

§15 Przesłane i zapisane webinary


15.1. Rejestrując nowe konto i akceptując nasze warunki użytkowania, zgadzasz się na możliwość przesyłania i zdalnego zapisywania swoich webinarów na naszych serwerach. Klikając przycisk "REC" w naszym pokoju spotkań, inicjujesz i autoryzujesz zapis swojego webinaru na żywo. Ta funkcja pozwala na łatwe przechowywanie webinarów do przyszłego dostępu i zapewnia, że Twoje treści są bezpiecznie zarchiwizowane na naszej platformie.

§16 Rozwiązywanie konfliktów


16.1. Serwis nie może zagwarantować, że rozstrzygnie wszystkie spory na korzyść Użytkownika w każdym przypadku.

16.2. Jednakże jesteśmy zobowiązani dołożyć wszelkich starań, by jak najszybciej rozwiązać sytuację czy problem.

16.3. Jeśli spór wymaga zaangażowania organów rządowych, Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że sprawa będzie regulowana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Unii Europejskiej.

(Ostatnio edytowane: 21 czerwca 2024. Wersja: 3.13)